Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WORLD OF PHONES

** Let op! Garantie, retour of geld terug kan niet verkregen worden zonder een aankoopfactuur of aankoopbon! **

Algemene voorwaarden reparatie & reparatie gerelateerd diensten

1. Wij geven 12 maanden garantie op de vervangen onderdelen en de verrichte reparaties. Het enige onderdeel dat een andere garantie termijn heeft, zijn batterijen. Deze hebben 6 maanden garantie. Let op: Val- / druk- / stootschade (strepen/vlekken in de LCD of scheuren in het glas) en vloeistofschade vallen niet onder garantie. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor verder schade aan uw toestel tijdens de reparatie.

2. Waterschade herstelreparaties bevatten geen garantie. De reden hiervoor is, waterschade verzwakt meerdere onderdelen en componenten van de onderdelen. Dit zal niet direct meetbaar of een probleem zijn. Naar mate van gebruik zit er een kans in dat deze onderdelen verzwakken en wegvallen.

3. Garantie van de klant vervalt wanneer: de toestel binnen de garantie probleem elders gerepareerd wordt, ongeacht reparatie probleem of aan doening van het toestel.

4. Er kan tegen betaling van €5,- per dag een bruikleentoestel ter beschikking worden gesteld aan de klant. afhankelijk van de beschikbaarheid van de leentoestellen. schade aan de bruikleentoestel is geheel eigen risico van de klant.

5. De termijn nodig voor de reparatie wordt in goede trouw vast gelegd. Het is alleen indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de reparatie of service. Indien herstelling niet mogelijk is door gebrek aan technische apparatuur of onderdelen, zal het toestel worden verzonden naar onze specialist of de benodigde onderdelen worden besteld. World of Phones is niet aansprakelijk voor de levertijd.

6. Het is mogelijk dat in sommige situaties toestellen intern meer beschadigd zijn dan door klant vastgesteld. De kosten om dit te herstellen zullen aan de klant voorgelegd worden en om een akkoord gevraagd worden. Indien geen akkoord ontvangen wordt van de klant, zal het probleem ook niet hersteld worden.

7. Schade aan eigendommen van de klant tijdens een reparatie wordt altijd hersteld door het betreffende bedrijf, hetzij World of Phones of haar partners. In geval van geen herstel mogelijkheid kan er een vergoeding aangeboden worden voor de schade aan de eigendom van de klant.

8. Na melding van het einde van het reparatieproces, dient de klant de apparatuur binnen 90 dagen terug te nemen. Na deze periode wordt de apparatuur als nodeloos beschouwd en door World of Phones op een milieuvriendelijke manier gerecycled zonder enige vergoeding of kosten voor de klant.

9. World of Phones kan gerepareerde/herstelde toestellen thuis laten bezorgen. Dit wordt alleen op formele verzoek van de klant gedaan. Tevens is World of Phones niet verantwoordelijke voor het zoekraken van toestel of onderdelen, ook niet voor beschadigingen door de koeriersbedrijf.

10. World of Phones is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens op het toestel tijdens het reparatie (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,…). De klant is geheel verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

11. Na het melden van de herstelde of niet herstelde toestel aan de klant, heeft de klant 90 dagen om het toestel op te halen. Na deze periode zal het toestel achtergelaten beschouwd worden en zal World of Phones het toestel liquideren zonder enige kosten of vergoedingen voor de klant.

12. World of Phones kan niet verantwoord worden gesteld wanneer de diensten gewijzigd of stopgezet worden, wegens overmacht of om andere redenen buiten haar wil en zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze decisie. Dus ook zit hier geen mogelijkheid tot vergoedingen. World of Phones behoudt zich het recht voor om veranderingen aan of aanpassingen van de voorwaarden door te voeren en deze waarneembaar te maken. Dit zal worden gezien als bijlage aan huidig reglement.

Algemene voorwaarden webshop gerelateerde zaken

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitvoering en levering van bestellingen van World of Phones (hierna te noemen World of Phones). Afwijkingen kunnen alleen worden bereikt in een schriftelijke overeenkomst met World of Phones.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de koper of klant, dan wel een ieder die met World of Phones een overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, dan wel een ieder voor wie World of Phones een aanbieding doet dan wel levert of verricht. Indien meerdere klanten een bestelling plaatsen of samen een bestelling plaatsen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor World of Phones (tegen) prestatie ongeacht de geadresseerde op de factuur.

1.3 Indien World of Phones niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, noch dat World of Phones het recht heeft om in de toekomst zorg te dragen voor strikte naleving van deze voorwaarden, ongeacht vergelijkbare omstandigheden.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige geldig.

1.5 World of Phones weigert uitdrukkelijk af te wijken van de voorwaarden en de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden voor de klant. Dit reglement beperkt World of Phones alleen binnen het toepassingsgebied dat door World of Phones uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 2. Aanbod

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgave van World of Phones, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de gegevens, ontwerpen, tekeningen en gegevens die zijn afgeleid van de door de klant verstrekte gegevens.

2.2 Indien het aanbod schriftelijk door World of Phones is gedaan en de termijn wordt aangegeven waarvoor het aanbod voor aanvaarding openstaat, is het aanbod bindend.

2.3 De door World of Phones verstrekte prijslijsten, handleidingen, drukwerken etc. kunnen te allen tijde worden gewijzigd en vormen geen offerte.

2.4 World of Phones behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Nadat World of Phones de bestelling of overdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat World of Phones met de uitvoering van de bestelling of overdracht is begonnen, komt er een overeenkomst tot stand. Tenzij de klant binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt, wordt de orderbevestiging als correct beschouwd en vertegenwoordigt deze de overeenkomst in zijn geheel.

3.2 Voor leveringen waarvoor naar aard en / of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur ook voor de orderbevestiging. Tenzij de klant binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt, wordt dit geacht juist te zijn en vertegenwoordigt het de overeenkomst in zijn geheel.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst beperken World of Phones slechts binnen de door World of Phones schriftelijk bevestigde omvang.

3.4 Indien World of Phones dit nodig of wenselijk acht, is zij bevoegd samen te werken met een derde om de aan haar verstrekte opdracht of overdracht correct uit te voeren. De kosten worden doorberekend aan de klant op basis van de verstrekte offerte.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, inclusief omzetbelasting en administratiekosten.

4.2 De prijs is gebaseerd op de in het aanbod bestaande prijs, wisselkoers, lonen, belastingen, rechten, vergoedingen etc. Indien één of meer kostprijsfactoren stijgen, heeft World of Phones het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging betekent niet dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.

4.3 De prijs is altijd inclusief belastingen die van overheidswege kunnen worden geheven bij de verkoop of het gebruik van door world of Phones geleverde zaken, inclusief milieuheffingen, verwijderingsbijdragen en verpakkingsafspraken; World of Phones heeft het recht relevante heffingen en kosten door te berekenen aan afnemers.

4.4 Indien er in de overeenkomst een vast bedrag verschuldigd is, heeft World of Phones het recht de prijs en het tarief aan te passen door schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van de drie (3) maanden. Indien de klant het niet eens is met de gewijzigde prijs en / of prijs, heeft hij het recht om de prijs- of prijswijzigingsovereenkomst binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk te annuleren. Zal van kracht worden. De annulering laat de verplichting van de klant om de tegenprestatie te betalen vóór de ingangsdatum van bovengenoemd plan onverlet.

Artikel 5. Klachtenregeling

5.1 De klant of een door hem vertegenwoordigde derde dient de door World of Phones geleverde zaken onmiddellijk (na ontvangst) zorgvuldig te inspecteren.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen vijf (5) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van World of Phones, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen. Geleverde zaken die door afnemer verkeerd of te veel zijn besteld, zijn voor risico afnemer en worden niet terug genomen door World of Phones.

5.3 De opdrachtgever zal alle nodige medewerking verlenen om de klacht te onderzoeken, waaronder het in de gelegenheid stellen van World of Phones om alle relevante situaties met betrekking tot de klacht te onderzoeken. Indien de klant niet meewerkt of geen onderzoek (meer) kan doen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant hier geen aanspraak op.

5.4 Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de behandeling van klachten. De klacht ontslaat de klant niet van de betalingsverplichtingen van World of Phones.

5.5 De ​​afnemer is verplicht het gebruik, de verwerking, de verwerking en / of plaatsing van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en al het mogelijke te doen om (verdere) schade te voorkomen.

5.6 Indien conform het bepaalde in dit artikel tijdig en correct is gereclameerd en de klant volledig heeft aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst ter zake beantwoorden, kan World of Phones ervoor kiezen om de zaken die wel bewezen niet-defect te zijn door de nieuwe goederen te retourneren om de goederen correct te repareren. Voor de goederen, hetzij de aankoopprijs terugbetalen of het factuurbedrag crediteren, hetzij de klant een in onderling overleg vast te stellen kortingsprijs geven. Indien dit voor World of Phones niet mogelijk is, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het gebrek geen aanleiding geeft tot beëindiging van de overeenkomst. Door het verrichten van bovengenoemde prestatie heeft World of Phones volledig aan haar verplichtingen voldaan. Volgens de geldende RMA-voorwaarden World of Phones-regelgeving kan de klant de goederen niet naar believen retourneren totdat World of Phones  hiermee akkoord is gegaan.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op de door World of Phones aangewezen bankrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op het bankafschrift van World of Phones vermelde valutadatum geldt als betalingsdatum.

6.2 Betaling leidt niet tot verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

6.3 Tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, dient iedere betaling in één keer te geschieden, anders wordt iedere niet tijdige betaling aangemerkt als een afzonderlijke betaling.

6.4 Indien de klant de verschuldigde betaling niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal de klant de overeenkomst schenden wegens een inbreuk op de wet. World of Phones heeft het recht om de klant de wettelijke rente te betalen over alle verschuldigde betalingen onverminderd haar overige rechten. Vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van volledige betaling (inclusief de dag), plus een toeslag van 3%. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van het aan World of Phones verschuldigde buitengerechtelijke honorarium wordt berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het bedrag van de bovengenoemde vergoedingen dat in de boeken van World of Phones is opgenomen, vormt voldoende bewijs van de voortgang.

6.5 Indien World of Phones van mening is dat daartoe aanleiding bestaat, kan World of Phones nadere vastheid verlangen, anders kan zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

6.6 Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de nieuwe relatieopdracht pas geleverd na vooruitbetaling.

6.7 Indien de klant één van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, tot een schuldenregeling komt met crediteuren, surséance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, zijn bedrijf staakt of overdraagt ​​(indien aanvullende garanties worden opgelegd). ) nakoming door de klant op basis van hem of op redelijke gronden zal niet langer bestaan, en elke claim van World of Phones aan de klant zal onmiddellijk volledig worden betaald. Indien de overeenkomst niet (volledig) is uitgevoerd, behoudt World of Phones zich tevens het recht voor de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging te annuleren Het opheffen van de ingebrekestelling of het uitvoeren van rechterlijke tussenkomst, en het terugnemen van de onbetaalde geleverde goederen, dit alles laat het recht van World of Phones tot betaling of compensatie en opschorting van de uitvoering van de overeenkomst onverlet.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan de klant geleverde goederen zijn eigendom van World of Phones totdat de klant het volledige bedrag (inclusief rente en vergoedingen) dat de klant verschuldigd is voor de geleverde of te leveren of uit te voeren of volgens enige overeenkomst uit te voeren goederen heeft betaald. En / of het niet nakomen van de overeenkomst.

7.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van World of Phones te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens World of Phones heeft voldaan.

7.3 Indien en zolang de eigenaar van de goederen World of Phones is, zal de klant World of Phones onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer (dreigende) beslaglegging op of anderszins aanspraak maakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal de klant in dit geval World of Phones informeren over de locatie van de goederen die eigendom zijn. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder inlichten. Informeer de beheerder van de (eigendoms) rechten van World of Phones. De klant garandeert de ladingbevestigingen onmiddellijk te verwijderen.

7.4 Indien op een of meer onbetaalde facturen dezelfde soort goederen wordt geleverd, wordt aangenomen dat de goederen die bij de klant verschenen zijn geleverd op de onbetaalde factuur.

Artikel 8. Levertijd

8.1 Alle door World of Phones opgegeven (leverings) termijnen gelden bij benadering en worden bepaald op basis van de gegevens en omstandigheden die World of Phones bekend waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Opgegeven leveringscondities zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien wijzigingen in gegevens en / of omstandigheden (ongeacht hun voorspelbaarheid) vertraging veroorzaken, wordt de leverdatum dienovereenkomstig vertraagd zonder dat dit gevolgen heeft voor de volgende overmachtsregelingen. Indien de levering wordt vertraagd, dient World of Phones schriftelijk in gebreke te blijven, zodat deze alsnog een redelijke leveringstermijn moet krijgen.

8.2 Overschrijding van de door World of Phones opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 9. Levering en risico

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering buiten het magazijn van World of Phones. Vanaf het moment van levering, ongeacht de oorzaak, gaat het risico (verlies, verzwakking, beschadiging etc.) over op de klant.

9.2 Indien is overeengekomen om in fasen te leveren, kan World of Phones de levering van de volgende fasen uitstellen totdat de klant de oplevering van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Levering in batches. Indien het in batches wordt geleverd, heeft World of Phones het recht om afzonderlijke facturen uit te schrijven.

9.3 Indien de geleverde goederen na het verstrijken van de levertijd nog ter beschikking staan ​​van de klant, maar de klant deze niet heeft afgenomen, worden deze in handen van de klant opgeslagen en draagt ​​de klant de kosten en het risico.

Artikel 10. Transport

Word of Phones bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Het verzinding en het transport van goederen is altijd voor rekening en risico van de klant. Alleen indien Word of Phones dit schriftelijk belooft, is Word of Phones verplicht een (transport) verzekering af te sluiten.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien Word of Phones door blijvende of tijdelijke overmacht de overeenkomst niet (verder) kan uitvoeren, heeft Word of Phones het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is zij niet gehouden tot schadevergoeding door middel van schriftelijke kennisgeving. Rechterlijke tussenkomst, zonder schade voor de klant Voor het intreden van overmacht zal de klant aan Word of Phones het recht betalen tot vergoeding van de door Word of Phones verstrekte servicekosten, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten. Bij opschorting heeft Word of Phonesalsnog het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​alle omstandigheden waardoor Word of Phones tijdelijk of blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals stakingen, transportmoeilijkheden, branden, overheidsmaatregelen, waaronder onder welke omstandigheden dan ook in- en uitvoerverboden of -beperkingen, onderbreking van haar activiteiten of haar leveranciers, en tekortkomingen van de leverancier, waardoor Word of Phones in redelijkheid niet (meer) kan voldoen aan haar verplichtingen jegens klanten.

Artikel 12. Garantie

12.1 Tenzij in de RMA-voorwaarden Word of Phones anders is bepaald, garandeert Word of Phones bij het tot stand komen van een overeenkomst jegens afnemer dat de geleverde zaken binnen drie (3) maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor door leverancier gestelde specificaties. Indien de klant de productspecificaties niet of niet begrijpt, garandeert Word of Phones aan de klant dat de geleverde goederen gedurende dezelfde periode geen materiaal- of constructiefouten vertonen. De bovengenoemde garanties zijn alleen van toepassing indien de volgende zaken normaal en zorgvuldig en in overeenstemming worden gebruikt, de RMA-voorwaarden Word of Phones en alle instructies in de garantie van gebruik en andere garanties tijdig, volledig en nageleefd zijn. De garantie houdt alleen in dat Word of Phones deze fouten zullen herstellen of de goederen zoveel mogelijk zullen vervangen. Verbruiksartikelen zoals batterijen, kabels en geheugenkaarten vallen niet onder deze garantie. Binnen deze garantie vervangen producten of onderdelen worden eigendom van Word of Phones. Het gebrek dient ter verwerking schriftelijk aan Word of Phones te worden gemeld. Word of Phonesis niet verantwoordelijk voor het herstellen van gegevens die om welke reden dan ook verloren zijn gegaan.

12.2 Indien de fout geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor abnormale (bedrijfs)doeleinden, externe redenen (zoals brand of overstroming), of wijzigingen aan het product, is de garantie niet van toepassing. Geleverd door iemand anders dan Word of Phones, of er is geen professioneel regulier onderhoud. Als de vervanging slecht compatibel is en/of kwalitatief in ieder geval niet gelijkwaardige onderdelen van originele onderdelen.

12.3 Naleving van een van de voorwaarden van dit artikel. 12.1, heeft Word of Phones volledig aan haar verplichtingen voldaan. De klant heeft geen recht op schadevergoeding, noch om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.4 Indien de zaken door Word of Phones bij een leverancier worden gekocht, is de garantie beperkt tot de door de leverancier geldende garantievoorwaarden. Word of Phones zal klanten informeren over toepasselijke voorwaarden volgens de eisen van de klant. Met name de garantiedekking van Samsung Service Pack LCD loopt via Samsung en de levertijd is minimaal 10 werkdagen. Opgelet! Het is belangrijk dat het Service Pack LCD-scherm in zijn geheel in de originele doos wordt geleverd om garantie te bieden. Indien Samsung garantie geeft, krijgt u het aankoopbedrag terug.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Naast de behoorlijke naleving van het bepaalde in artikel 13 van dit artikel, is Word of Phones niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de geleverde zaken. In ieder geval zijn de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Word of Phones altijd beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de goederen. Met betrekking tot het ontstaan ​​van de verantwoordelijkheid.

13.2 Word of Phones behandelt noch in overeenstemming met de wet, noch in overeenstemming met de overeenkomst klanten of derden in (gebruik) van de geleverde zaken (waaronder begrepen handelsverlies, milieuschade en immateriële schade).

13.3 Volgens Titel 6, Hoofdstuk 3, Artikel 3 (Productaansprakelijkheid) van het Burgerlijk Wetboek, laat het bepaalde in de voorgaande leden de aansprakelijkheid van onverlet.

13.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Word of Phones, zal de klant Word of Phones vergoeden voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de geleverde goederen, en zal hij Word of Phones vergoeden voor alle schade aan Word of Phones.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke (bedrijf)informatie die derden aan elkaar verstrekken volledig vertrouwelijk te behandelen. Klanten zijn verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers aan deze geheimhoudingsplicht voldoen.

14.2 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Word of Phones is het de klant binnen de geldigheidsduur van de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan ​​het copyright van de documenten te kopiëren, te verveelvoudigen of te wijzigen. Het copyright van deze documenten berust bij Word of Phones. Hij mag dit ook niet door derden laten doen.

14.3 Indien u het bepaalde in dit artikel niet naleeft, zal de klant Word of Phones onmiddellijk een boete betalen van 5.000 euro per dag voor elke overtreding of voortdurende overtreding, met een boete van 5.000 euro, waarbij hij eventuele aankondigingen of mededelingen doet aan derden of schending van het auteursrecht. Het is een inbreuk om de materialen te beschermen, kopiëren of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Word of Phones.

 

Artikel 15. Exportrestricties 

Voor de door de overeenkomst met Word of Phones verkregen goederen zal de afnemer zich volledig houden aan nationale en andere (inclusief de Verenigde Staten) exportbeperkingen en deze verplichting ook opleggen aan de derde bij doorverkoop of levering aan derden in welke vorm dan ook. Indien Word of Phones de klant niet in staat stelt deze verplichtingen na te komen, draagt ​​de klant de door Word of Phones geleden schade.

 

Artikel 16. Geschillen

16.1 Op alle tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of daarmee samenhangende voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter of autoriteit te Bergen op zoom in hun woonplaats. Tenzij anders overeengekomen, kunnen klanten indien nodig bij Word of Phones worden gekocht. Indien Word of Phones diensten verleent aan klanten, dient naast bovenstaande voorwaarden ook aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. In elke tegenstrijdige situatie moeten de artistieke voorschriften worden gevolgd. 1 tot 16.

 

Artikel 17. Totstandkoming opdracht

17.1 Word of Phones zal haar best doen om een ​​zo goed mogelijk beeld te geven van de te verrichten werkzaamheden.

17.2 Word of Phones behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden, en is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de afwijzing.

17.3 World of Phones wordt ter zake van de overeenkomst tot dienstverlening uitsluitend vertegenwoordigd door personen die het recht hebben zich in het ondernemingsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven.

17.4 Zolang het aanbod van Word of Phones geen bestellingen oplevert, behoudt Word of Phones zich het recht voor haar mogelijkheden elders in te zetten.

17.5 Indien Word of Phones of de klant meent dat een derde partij moet deelnemen aan de overdracht, is de klant verplicht tot medewerking binnen alle redelijke grenzen.

17.6 Alle contacten met deelnemende derden verlopen via Word of Phones. Klanten kunnen bij het uitvoeren van taken alleen derden betrekken na onderhandeling met Word of Phones en kunnen niet zelfstandig afspraken maken met deze derden.

 

Artikel 18. Voortijdige beëindiging opdracht

Indien Word of Phones of de klant van mening is dat de werkzaamheden van Word of Phones niet kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte, opdrachtbevestiging of enige andere specificatie, zullen beide partijen in onderhandeling treden. Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen, heeft elke partij het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van één maand op voorhand te beëindigen, tenzij de overdrachtstermijn korter is dan twee maanden. Bij tussentijdse opzegging in overeenstemming met het vorige lid, zal de klant Word of Phones in gebreke blijven voor de overeengekomen vergoedingen voor de geleverde diensten vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst. Indien de overeenkomst door de klant wordt beëindigd, vergoedt de klant aan Word of Phones tevens de kosten die verband houden met gereserveerde capaciteit en personeelsinzet binnen drie maanden na de datum van beëindiging van de overeenkomst.

 

RMA-voorwaarden World of Phones

Deze RMA-voorwaarden zijn van toepassing op offertes, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Word of Phones als verkoper en haar klanten als kopers (hierna te noemen “klanten”) met betrekking tot de door Word of Phones te leveren hardwareproducten. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Word of Phones zijn eveneens van toepassing. Indien een van deze RMA-voorwaarden strijdig is met de algemene voorwaarden, prevaleren de laatste. Deze tegenstrijdigheid heeft geen invloed op de geldigheid van andere termen in deze RMA-voorwaarden. Deze RMA-voorwaarden omvatten RMA-procedures voor defecte producten (1) en onjuiste levering (2).

LET OP :Retourneren van vouchers, tegoedbonnen, belkaarten, gamekaarten, streamkaarten of dergelijke producten is niet mogelijk.

1. RMA-regeling defecte producten

Algemeen

1.1. Er is een verschil tussen DOA-verwerking, garantieverwerking en verwerking buiten de garantie.

1.2. Voor de producten van veel fabrikanten kunnen klanten of eindgebruikers rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant voor DOA en / of garantieverwerking van defecte producten. Dit is meestal de gemakkelijkste en snelste reparatiemethode.

1.3. Indien de klant gebruik wil maken van de RMA-service van World of Phones om het defecte product van de fabrikant genoemd in 1.2 te repareren, wordt naast de reparatie- en overige kosten ook een standaard beheervergoeding in rekening gebracht.

1.4. Eventuele fabrieksgarantie is alleen van toepassing op hardwarefouten. De software valt nooit onder de garantie. World of Phones is niet verantwoordelijk voor virusdetectie, viruspreventie of enige storing of gegevensverlies veroorzaakt door virussen, incompatibiliteit, configuratieproblemen, enz.

1.5. –

 

DOA (Dead On Arrival)

1.6. DOA-verwerking is alleen van toepassing op producten van fabrikanten met DOA-regelingen. Tenzij anders aangegeven door de fabrikant, is deze periode doorgaans 5 dagen. Bij acceptatie van DOA heeft de klant geen recht om het defecte product te vervangen door een nieuw product. Producten die geen DOA-voorschriften hebben of die niet binnen de DOA-periode vallen, worden gerepareerd zolang ze voldoen aan de fabrieksgarantievoorwaarden. Voor alle DOA-arrangementen wordt DOA alleen geaccepteerd als het product (inclusief alle accessoires) wordt geretourneerd in de originele, intacte verpakking.

 

Garantie

1.7. De fabrieksgarantieperiode gaat in op het moment van levering (factuurdatum, afleveringsbon of eindgebruikersfactuur). Voor defecte producten worden de meeste fabrieksgaranties gegeven tijdens de garantieperiode; volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant kunnen bepaalde producten echter alleen worden vervangen door nieuwe producten of gelijkwaardige vervangende producten. Indien uit de keuring blijkt dat het product niet DOA is of geen gebreken vertoont, zal de klant voor onderzoek in rekening worden gebracht. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder de garantie.

 

Afhandeling buiten garantie

1.8. Indien het product niet binnen de garantieperiode valt of door oneigenlijk of onverstandig gebruik dat defecten veroorzaakt (bijvoorbeeld schade door vallen, vocht of schade veroorzaakt door het opsturen van het defecte product naarWord of Phones), krijgt de klant hiervoor een schriftelijke offerte. Goedkeuren en vervolgens overgaan tot reparatie Indien de klant het niet eens is met de offerte, wordt bovenstaande onderzoeksvergoeding in rekening gebracht.

Procedure

1.9. Bij RMA-aanvragen dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld:

-Artikelnummer; -Soort garantieverwerking (DOA, garantie of buiten garantie);

– Factuurnummer / afleverbon (voor DOA / garantievoorwaarden); – Serienummer;

-Duidelijke klachtomschrijving;

-Indien vooraf een productreparatie-overeenkomst met World of Phones is bereikt, dient de klant het afgesproken reparatiebedrag te vermelden.

1.11. Onvolledige of onduidelijke formulieren worden niet in behandeling genomen. Daarnaast moet het product altijd vergezeld gaan van een garantiebewijs. Defecte producten die zonder garantiecertificaat worden verzonden, vallen buiten de garantie. Het niet vergezellen van het garantiecertificaat kan vertragingen in de verwerking en / of reparaties tot gevolg hebben. De garantieverwerking zoals beschreven op het RMA-formulier heeft geen rechten; World of Phones zal het bestaan ​​en de omvang van enige toepasselijke garantie zo snel mogelijk na ontvangst van het defecte product vaststellen. Het retourneren van producten is alleen voor risico van de koper en moet altijd goed worden verpakt voor verzending. Indien World of Phones onjuist verpakte producten ontvangt, zal zij verpakkingskosten voor retourzending in rekening brengen.

1.12. De kosten van verzending naar World of Phones zijn voor rekening van de klant. Verzegelde goederen worden niet geaccepteerd. Tijdens transport naar World of Phones is de klant verantwoordelijk voor schade en / of vermissing. World of Phones draagt ​​de transportkosten voor het vervangen of retourneren van het gerepareerde product naar de klant.

Om schade, reparatievertragingen en andere problemen te voorkomen, dient de klant ten minste de volgende maatregelen te nemen alvorens het defecte product terug te sturen:

-Klanten moeten een back-up van gegevens maken (World of Phones is niet verantwoordelijk voor mogelijk gegevensverlies);

– De klant dient zorg te dragen voor de juiste transportverpakking.

1.13. Defecte producten dienen binnen 7 dagen na registratie naar World of Phones te worden gestuurd.

2. RMA regeling verkeerde levering door World of Phones

2.1. Alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, zal World of Phones het product accepteren als retour

2.2. RMA-verzoeken moeten binnen vijf (5) werkdagen na levering per e-mail worden ingediend. Het geretourneerde product moet de nieuwste en verkoopbare, onbeschadigde verpakking, ongeopend en onbeschadigd nieuw product zijn. Op verzoek van de klant bestelde, gecombineerde of gewijzigde producten worden nooit geretourneerd.

2.3. Het RMA-formulier moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant van het verzendpakket.

2.4. Producten die zonder RMA-nummer aan World of Phones worden geretourneerd en niet-gelabelde goederen worden geweigerd. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn is administratieve afhandeling mogelijk. Creditnota’s. De kredietlimiet is afhankelijk van de productstatus van World of Phones.

== De algemene voorwaarde wordt, indien nodig, bijgewerkt om de regelgeving altijd actueel te houden, World of Phones kan niet verantwoordelijk gehouden worden aan de wijziging van de algemene voorwaarden. ==

Winkelwagen
Teken in

Geen account nog niet?

HEY YOU, SIGN UP AND Get 10% DISCOUNT.

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Winkel
Sidebar
0 items Winkelwagen
Mijn account